CALL FOR PAPERS

E-Journal of Law ve Marconi Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen I. Uluslararası İnsan Hakları ve Çevre Kongresi, 22-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecektir.

İnsanın sade ve sadece insan olmasından mütevellit sahip olduğu haklar olarak tanımlanan insan hakları, toplumların demokratikleşme düzeylerinin ölçümü adına önemli bir parametredir. Bu sebepledir ki, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm toplumlar insan haklarına dair ilerleme göstermekte ve insan haklarına ilişkin uluslararası kurumları oluşturmakta veya dahil olmaktadırlar. Kimi toplumlar, yaşama hakkı, köleliğin yasaklanması, mülkiyet hakkı ve işkence yasağı gibi klasik hakların garanti altına alınması üzerine yoğunlaşırken, kimileri de söz konusu hakları hali hazırda güvence altına almış olup, yeni kuşak haklar üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren üzerinde durulmaya başlanan “Çevre Hakkı” da, söz konusu bu yeni hak kategorisi içerisinde yer almaktadır. Ulusal, bölgesel ve uluslararası platformlarda önemli gündem maddelerinden biri olan çevre, farklı isim ve tanımlamalarla olsa da farklı ölçekteki hukuk metinlerinde kendine yer edinmeye başlamıştır.

İnsan haklarının çevre ile ilişkisi, çevrenin korunması, çevrenin bir insan hakkı olarak ele alınması ve çevresel adalet konuları, Kongremizin genel temasını oluşturmaktadır. Bu tema bağlamında, çevrenin korunmasına dair faaliyet gösteren araştırmacılar, çevre hukukunun gelişimi üzerine çalışan hukukçular, insan hakları savunucuları ve akademisyenler, değerli çalışmalarıyla Kongremize katılarak, çevre adına bir artı değer oluşturma fırsatına sahip olabileceklerdir.

Kongreye gönderilecek çalışmalar sözlü sunum, poster sunumu ve sanal sunum olarak sunulabilecektir.